Uwagi do projektów Zespołu Prezydenta RP

Uwagi do projektów Zespołu Prezydenta RP

Powołany Zespól opracował trzy projekty ustaw, z którymi można się zapoznać na naszych stronach. Dwa z nich dotyczą bezpośrednio Puszczy Białowieskiej i jej otoczenie, a więc wypowiedzi w tych kwestiach pozostawiamy bezpośrednio zainteresowanym. Natomiast projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw ma wydźwięk ogólnopolski, a więc chcemy zgłosić nasze zastrzeżenia i uwagi.

ZASTRZEŻENIA I UWAGI

do projektu

zmiany ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw

Po zapoznaniu się z tekstem projektu wnosimy następujące uwagi i zastrzeżenia :

 1. Do proponowanego art. 10, ust.1 – wprowadzenie „..w drodze ustawy..” w miejsce obowiązującego zapisu „ .. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów..” spowoduje skomplikowanie procedury, utrudni możliwości zmiany granic poprzez zamianę lub wykup gruntów, nawet tych korzystnych dla obszarów prawnie chronionych i wnoszonych przez wszystkie zainteresowane strony. Istotną przeszkodą będą procedury legislacyjne na szczeblu Sejmu i Senatu.
 2. Proponowany ust.2 w art.10 można zapisać jako ust.1a ponieważ obecny ust.2 musi
  być utrzymany. Samorządy lokalne nie mogą być pozbawione prawa uczestniczenia
  w procedurze tworzenia nowego lub zmiany granic istniejącego obszaru prawnie chronionego, w tym przypadku parku narodowego. Tworzenie obszaru prawnie chronionego i dalej jego otuliny, na terenie innym niż Skarbu Państwa, bez czynnego udziału gospodarzy, a nawet właścicieli tego terenu jest niedopuszczalne. Władze samorządów gminnych muszą zachować prawo uzgadniania tych postępowań ponieważ to one ponoszą odpowiedzialność, a nawet skutki finansowe za ograniczenia, które będą zobligowane wprowadzić w swoich decyzjach lub planach miejscowych.

Dodatkowo powyższa propozycja jest w sprzeczności z proponowanym zapisem art.7, ust.2„Ustanowienie, …. , obszaru ochrony ścisłej, zintegrowanej, czynnej lub użytkowej….. następuje za zgodą właściciela.” ale samo utworzenie lub zmiana granic terenu parku lub rezerwatu, zawierającego te obszary, już bez jego zgody – ciekawe.

 1. Proponowany zapis art.15 – nie rozumiemy czy to pomyłka, czy planowe działanie –
  w ramach zmiany wykreśla się słowa „ .. w parkach narodowych ..” pozostawia „W rezerwatach przyrody zabrania się:” po czym następuje zmodyfikowana i rozbudowana wyliczanka zakazów. Czy w parkach narodowych nie będzie już żadnych zakazów ? Jeżeli tak to faktycznie można zrezygnować z uzgadniania ich tworzenia i zmiany granic !!!
 2. W proponowanym zapisie art.20, ust.3 pomija się dotychczasowy pkt.6 mówiący, że: „Plan ochrony …. zawiera” – 6) wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza,” – wydaje się, iż to posunięcie może być podłożem konfliktów ponieważ – co będzie z terenami wykorzystywanymi rolniczo w obrębie parku ?, czy oznacza to, że na terenie parku nie będzie mógł zaistnieć parking płatny, a także żaden punkt gastronomiczny lub sprzedaży detalicznej?, co z punktami sprzedaży prowadzonymi przez gospodarstwa pomocnicze parku narodowego, czy nawet punktami sprzedaży biletów wstępu?
 3. W art.91 proponuje się dopisanie pkt.5 wg, którego „organem z zakresie ochrony przyrody” staje się dyrektor parku narodowego na obszarze tego parku”. Z jednej strony dobrze ponieważ aktualnie dyrektor uzgadniając projekt planu miejscowego wydaje Postanowienie, którego nie powinien wydawać bo nie jest „organem”. Jednak ta propozycja budzi pewne pytania i wątpliwości :
  • jaka będzie rola wojewódzkiego konserwatora przyrody, działającego w imieniu wojewody, jako organu w sprawie terenów prawnie chronionych?
  • kto będzie „organem” wobec obszarów Natura 2000 „nałożonych” na tereny parku narodowego, ponieważ wg POŚ to prawo przysługuje wojewodzie?
 4. W proponowanym zapisie ust.1 art. 98 zapisano „..oraz przedstawicieli właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych przedstawionych przez marszałka województwa..” – dlaczego marszałek województwa ma wskazywać przedstawicieli samorządów gminnych, a poza tym ilu ma ich wskazać? Czy nie lepszy,
  a równocześnie gwarantujący udział przedstawicieli samorządów gminnych były zapis : .. oraz przedstawicieli właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych, w sumarycznej liczbie nie przekraczającej np. 40% składu rady, po jednym
  z każdego samorządu województwa, powiązanego terytorialnie z parkiem narodowym,
  i po jednym z gmin wg kryterium największego udziału terenów w granicach parku narodowego.”
  – dalej skreślić.
 5. W proponowanym zapisie art.100d, ust 4, pkt5 – uważamy, iż w miejsce „przedstawiciela organizacji pozarządowych …… „ należy wpisać : 5) przedstawiciel samorządu gminnego,
  z gminy o największym udziale terenów w obszarze parku narodowego”.
  Uzasadnieniem tej propozycji jest fakt, iż to samorząd gminny będzie współpracował z dyrektorem parku narodowego, przez 5-cio letni okres jego kadencji, a nie organizacja pozarządowa, a do tego jeszcze jakiś przedstawiciel wybrany przez dowolne grono tych organizacji.

Na zakończenie jeszcze uwaga do Art.9. projektu zmiany ustawy – istnieje błąd w zapisie jest: „1) w art. 7 punkt 8 otrzymuje brzmienie:” a powinno być : „1) w art. 7 ust.1 punkt 8 otrzymuje brzmienie:”.

Za Zarząd Stowarzyszenia
Hubert Prałat – Przewodniczący