Statut

S t a t u t

Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz
Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855 ze zm. ) i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz są
Brusy.

Rozdział II

Cele i formy działania
§ 3

Celem Stowarzyszenia jest wsparcie działań Samorządów posiadających na swoim terenie
obszary prawnie chronione dążących do ich rozwoju, zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych,
  administracji państwowej i samorządowej, instytucji międzynarodowych, innych instytucji
  i podmiotów oraz osób fizycznych.
 2. Współudział w tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele Stowarzyszenia.
 3. Współpraca w zakresie promocji członków Stowarzyszenia.
 4. Dążenie do uzyskania dodatkowej subwencji środowiskowej z racji utraconych dochodów z obszarów prawnie chronionych.
 5. Pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody na terenie
  członków Stowarzyszenia.
 6. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem.
 7. Realizowanie innych zadań, wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia.

   § 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Tworzenie grup specjalistycznych inicjujących działania służące realizacji celów
  Stowarzyszenia.
 2. Współpracę z parlamentarzystami RP celem spowodowania inicjatywy ustawodawczej
  dotyczącej realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Kontakt ze środkami masowego przekazu.
 4. Prowadzenie negocjacji z instytucjami finansującymi ochronę środowiska, takimi jak: MOŚZNiL, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  i innymi w celu partycypowania w inwestycjach zapewniających ochronę środowiska
  naturalnego dla uzyskania dotacji oraz umarzalnych, preferencyjnych kredytów i pożyczek.
 5. Pozyskiwanie środków na realizację celów Stowarzyszenia i potrzeb jego członków.
 6. Współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
 7. Pozyskiwanie nowych członków do Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 5

 1. Stowarzyszenie zrzesza:
  a) członków zwyczajnych,
  b) członków wspierających,
  c) członków honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda jednostka samorządowa,
  na terenie której znajdują się obszary prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty przyrody oraz obszar Natura 2000.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, uznająca cele i zasady
  działania Stowarzyszenia, która zadeklaruje opłacenie składek oraz pomoc finansową,
  rzeczową lub organizacyjną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Nabycie praw członka zwyczajnego i wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

   § 6

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 3. Zabierania głosu we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, zgłaszania opinii, wniosków i postulatów,
 4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

   § 7

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Czynnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych,
 2. Przestrzegania postanowień statutu,
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

  § 8

Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa i obowiązki wg § 6 i 7, za wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek.

   § 9

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1) dobrowolnego wystąpienia ( w przypadku samorządu – w drodze uchwały jednostki
  samorządowej) z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia,
  2) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu zaległości w uiszczaniu składki
  członkowskiej, dłuższym niż 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
  3) śmierci osoby fizycznej.
 1. Decyzje o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ponowne nabycie prawa członka
  Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia
§ 10

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zgromadzenie Członków,
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a wybór odbywa się
  w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. W skład władz Stowarzyszenia w przypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  uzupełnia się powołując na wakujące miejsca osoby spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba powołanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 § 11

Walne Zgromadzenie Członków

 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
  1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni – po jednym przedstawicielu każdego
  samorządu,
  2) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający.
 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku, powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje z zachowaniem trybu określonego w ust. 2
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku.
 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1) określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  2) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4) udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium,
  5) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
  6) rozpatrywanie i załatwianie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków
  Stowarzyszenia.
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 2. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał wobec nieobecności ponad
  połowy uprawnionych do głosowania Zarząd może podjąć decyzje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie dodatkowym. Podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia
  w terminie dodatkowym wymaga obecności przynajmniej 30% uprawnionych do
  głosowania. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w terminie dodatkowym bez
  odrębnego powiadomienia w trybie przewidzianym w § 11 ust. 2, jeżeli w zawiadomieniu
  o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie podstawowym wyraźnie to zaznaczono
  i wskazano ewentualny termin dodatkowy.

 § 12

Zarząd

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, realizuje uchwały Walnego
  Zgromadzenia, reprezentuje na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
  Zgromadzeniem.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 osób: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego,
  sekretarz, skarbnik oraz członkowie. Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza Walnego Zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 50% składu Zarządu.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępców, Sekretarza
  i Skarbnika.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący, a uchwały i decyzje Zarządu zapadają
  zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ składu członków Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  2) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  4) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
  5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  6) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
  7) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  8) powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz tworzenie w ramach majątku
  Stowarzyszenia funduszy dla określonych zadań.
 7.  Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w zakresie zaciągania zobowiązań
  finansowych mają prawo składać Przewodniczący i jeden członek Zarządu lub Zastępca
  przewodniczącego i członek Zarządu.

   § 13

 1. Komisje stałe i doraźne, o których mowa w § 12 ust. 6 pkt. 8 Walne Zgromadzenie
  powołuje w formie uchwały, określającej liczbę członków Komisji, jej zadania i czas
  działania.
 2. Członkami Komisji mogą być członkowie Stowarzyszenia jak i osoby nie będące członkami Stowarzyszenia w liczbie nie przekraczającej ¼ składu Komisji. Przewodniczącym Komisji jest członek Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący Komisji składa Zarządowi sprawozdania z jej działalności.
 4. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
  doradczym.

   § 14

 1. Fundusze na realizacje określonych zadań, o których mowa w § 12 ust. 6 pkt 8 Zarząd
  tworzy poprzez uchwałę określającą zarazem Regulamin Funduszu ustalający zasady
  zarządzania Funduszem i sposób jego wykorzystania.
 2. Zarząd ustala osoby odpowiedzialne za zarządzaniem Funduszem.
 3. Fundusze tworzone są z majątku Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu może określić rodzaje wpływów Stowarzyszenia, które zasila Fundusz.


  § 15

         Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością
  Stowarzyszenia.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby spośród członków Stowarzyszenia, w tym Przewodniczący, Sekretarz i członek.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się w ramach swego składu.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2) ocena działalności Zarządu,
  3) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków
  Stowarzyszenia,
  4) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  5) składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zgromadzeniu,
  6) wnioskowanie o zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, sprawozdań
  finansowych oraz udzielania lub odmowy udzielania absolutorium władzom
  Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 16

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1) składek członkowskich,
  2) darowizn,
  3) dochodów z własnej działalności gospodarczej,
  4) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 17

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwała Walnego Zgromadzenia członków
Stowarzyszenia podjęta bezwzględną większością głosów uprawnionych do głosowania.

 § 18

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zgromadzenie powołuje Komisje Likwidacyjna, która zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidacje.
  3. Walne Zgromadzenie jednocześnie z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2 podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

Treść Statutu w wersji elektronicznej dostępna w zakładce DO POBRANIA