Miesięczne archiwum: czerwiec 2007

Konflikt Ekologiczny

Konflikt Ekologiczny

Konferencję pt. „Konflikt Ekologiczny” zorganizowało, w dniu 13 czerwca br. w Warszawie, Centrum Informacji o Środowisku przy Ministerstwie Środowiska.
Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie do uczestnictwa i było reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu.

Jako plusy tej Konferencji należy zaliczyć :

• poruszoną problematykę,

• program  >> patrz , zrealizowany w 100%, nie zabrakło żadnego prelegenta, a może jedynie czasu aby wszyscy chętni mogli zabrać głos, a prelegenci w pełni zaprezentować swoje materiały, a szczególnie przykłady i komentarze do nich.

Odzwierciedleniem jego przebiegu jest krótkie sprawozdanie zamieszczone na stronach CIOŚ, które udostępniamy  >>czytaj .

Ze swojej strony chciałbym przekazać kilka ciekawych, wg mnie, stwierdzeń jakie padły ze strony prelegentów, a mianowicie:

• większość protestów i konfliktów dotyczy inwestycji na rzecz poprawy środowiska, jak np. budowa wysypisk, budowa sortowni i spalarni odpadów, lokowanie i budowa oczyszczalni,
a nawet zwykłych przepompowni ścieków;

• konflikt ekologiczny często „zradza się” po formalno – prawnym rozwiązaniu i uregulowaniu problemu;

• źródłąmi, podstawami konfliktów bardzo często są : przesłanki historyczne (formy ochrony przyrody kojarzą się z zakazami), skutki transformacji (poczucie samorządności i praw własności), postawy urzędników (bojaźń i pycha, nieufność społeczna):

• konflikt tym szybciej można rozwiązać im szybciej się go dostrzeże i zdefiniuje;

• źródłem konfliktów może być źle przeprowadzona procedura tworzenia Studium lub planów miejscowych;

• narastanie konfliktu to efekt braku wiedzy, zdolności, a często woli do mediacji.

Uważam, iż warto przemyśleć powyższe stwierdzenia i starać się wyciągnąć z nich wnioski.

Hubert Prałat
uczestnik konferencji

X Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – Gmina Radków – 31 maja 2007 r.

W dniu 31 maja 2007 r. odbyło się X Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Radków – Pan Jan Bednarczyk.

Udział w posiedzeniu potwierdziło 13 gmin członkowskich, niestety faktycznie przybyło tylko
10 przedstawicieli, a więc zgodnie ze Statutem posiedzenie mogło się odbyć w II terminie czyli
30 minut później. Ze swojej deklaracji nie wywiązały się gminy : Zakopane, Sułoszowa
i Niedźwiedź.

X Walne było podwójnie ważne ponieważ zamykało ono ósmy rok działalności oraz
II kadencję. W związku z tym Zarząd złożył dwa sprawozdania ze swej działalności:

• za okres 22.06.2006r – 30.05.2007r. >>patrz

• za lata 2003 – 2007 >>patrz

Pełen materiał, łącznie z uchwałami X Walnego Zgromadzenia, zostanie przesłany do gmin członkowskich.

Należy poinformować, że nastąpiły zmiany personalne w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wolą delegatów, w tajnym głosowaniu :

• w składzie Zarządu kol. Piotra Bąka zastąpił kol. Alfred Litwinowicz – Wójt Białowieży,
w III kadencji będzie on pełnił funkcję Z-cy Przewodniczącego Zarządu, pozostałe osoby pozostały;

• w składzie Komisji Rewizyjnej kol. Gorajczyka (Wójt Gminy Sułoszowa) zastąpił kol. Jan Bednarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Radków, pozostałe osoby bez zmian.

Istotną informacją jest fakt, że kol. Piotr Bąk, członek PROP, został przyjęty, uchwałą Zarządu przy pełnym poparciu delegatów, jako Członek Wspierający Stowarzyszenia.

Z przebiegiem X Walnego Zgromadzenia, wytycznymi oraz propozycjami na dziewiąty rok
i II kadencję działalności można zapoznać się poprzez zapisy Protokołu >>patrz

Na zakończenie tego komunikatu proponuję kilka fotomigawek >>patrz .

W imieniu Zarządu

Hubert Prałat
Przewodniczący

Zespół Prezydenta RP do Opracowania Projektu Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej

Zespół Prezydenta RP do Opracowania Projektu Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej

Już w pierwszej połowie 2006 r. samorządowcy Gminy Białowieża zgłaszali swoje zainteresowanie i wolę współdziałania w pracach Komisji Senatu oraz mającym powstać
Zespole Prezydenta RP.

Jednak ich próby i prośby nie zostały wysłuchane.

W ostatnich dniach dotarły do nas projekty trzech dokumentów opracowanych przez w/w Zespół, a dodatkowo możemy poznać skład personalny tegoż. Zapraszam do lektury, a nasz komentarz, szczególnie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw, ukaże się wkrótce.

Przeczytaj projekty i ich uzasadnienie >> patrz

 

„Najważniejsze problemy ochrony przyrody w Polsce”

…materiał pod takim tytułem zamieściliśmy na początku kwietnia br. i faktycznie ma on podtytuł „ materiał roboczy” ale jest opatrzony datą 25.03.2007 r.. Dziwi więc stanowisko
Z-cy Przewodniczącego PROP-u, który zarzuca nam publikowanie materiałów roboczych – niekompletnych i zaleca nam zamieszczenie tekstu podobno pełnego ale z datą 09.03.2007r.,
co niniejszym czynimy.

>> Stanowisko wobec kryzysu

>> pismo do Pana Ministra

>> załącznik do powyższego – „Najważniejsze problemy ”