Konflikt Ekologiczny

Konflikt Ekologiczny

Konferencję pt. „Konflikt Ekologiczny” zorganizowało, w dniu 13 czerwca br. w Warszawie, Centrum Informacji o Środowisku przy Ministerstwie Środowiska.
Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie do uczestnictwa i było reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu.

Jako plusy tej Konferencji należy zaliczyć :

• poruszoną problematykę,

• program  >> patrz , zrealizowany w 100%, nie zabrakło żadnego prelegenta, a może jedynie czasu aby wszyscy chętni mogli zabrać głos, a prelegenci w pełni zaprezentować swoje materiały, a szczególnie przykłady i komentarze do nich.

Odzwierciedleniem jego przebiegu jest krótkie sprawozdanie zamieszczone na stronach CIOŚ, które udostępniamy  >>czytaj .

Ze swojej strony chciałbym przekazać kilka ciekawych, wg mnie, stwierdzeń jakie padły ze strony prelegentów, a mianowicie:

• większość protestów i konfliktów dotyczy inwestycji na rzecz poprawy środowiska, jak np. budowa wysypisk, budowa sortowni i spalarni odpadów, lokowanie i budowa oczyszczalni,
a nawet zwykłych przepompowni ścieków;

• konflikt ekologiczny często „zradza się” po formalno – prawnym rozwiązaniu i uregulowaniu problemu;

• źródłąmi, podstawami konfliktów bardzo często są : przesłanki historyczne (formy ochrony przyrody kojarzą się z zakazami), skutki transformacji (poczucie samorządności i praw własności), postawy urzędników (bojaźń i pycha, nieufność społeczna):

• konflikt tym szybciej można rozwiązać im szybciej się go dostrzeże i zdefiniuje;

• źródłem konfliktów może być źle przeprowadzona procedura tworzenia Studium lub planów miejscowych;

• narastanie konfliktu to efekt braku wiedzy, zdolności, a często woli do mediacji.

Uważam, iż warto przemyśleć powyższe stwierdzenia i starać się wyciągnąć z nich wnioski.

Hubert Prałat
uczestnik konferencji