Podstawowe dokumenty

Uchwala_o_przystąpieniu_do_Stowarzyszenia (pobierz wzór)


Zasady wnoszenia opłaty składki członkowskiej

Będąc członkiem Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione i zgodnie z jego Statutem konieczne jest wpłacenie składki rocznej na konto Stowarzyszenia.
Zgodnie z § 7, ust. 3 i § 11, ust. 4, pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia oraz Uchwałą NrIX/38/2006
Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2006 r. i Uchwałą Nr XVIII/79/2014 Walnego
Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2014 r. >>>patrz wynosi ona:

0,06 gr * ilość mieszkańców na dzień 31 XII roku poprzedniego

W przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia w ciągu roku kalendarzowego składkę
nalicza się proporcjonalnie licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym członkostwo zostało nabyte.

płatna do dnia 31 marca danego roku.

na rzecz: „Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione z siedzibą
w Brusch – składka roczna.”

Numer konta bankowego: 40 1160 2202 0000 0000 5787 3582
Bank Millennium S.A, ul. Sukienników 5 skr. poczt. 2, 89-600 Chojnice