Miesięczne archiwum: listopad 2008

Będzie nas więcej …

Będzie nas więcej …

Życie nie uznaje próżni. Pomimo, że szeregi naszego Stowarzyszenia opuszcza Gmina Poronin, co nastąpi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Poronin oraz wymogami Statutu, z dniem 31 grudnia 2008 r. to z dniem 01.01.2009 r. ten ilościowy ubytek zostanie uzupełniony.

W trakcie XI Walnego Zgromadzenia, w Gminie Niedźwiedź, w czerwcu br., odbyło się spotkanie z przedstawicielami struktur samorządowych szczebla gminnego, powiatowego
i wojewódzkiego.

W gronie tych osób był Pan Jan Puchała, Starosta powiatu Limanowskiego, który w swoim wystąpieniu poparł program oraz potrzebę istnienia i działania Stowarzyszenia. W zakończeniu swojej wypowiedzi zadeklarował gotowość do rozważenia możliwości wstąpienia Powiatu Limanowskiego w jego szeregi.

W dniu 29 października br. „…słowo stało się ciałem…” – Rada Powiatu Limanowskiego podjęła stosowna uchwałę, na mocy której Powiat Limanowski wyraża wolę przystąpienia
do Stowarzyszenia z dniem 1 stycznia 2009r., a swoim przedstawicielem stanowi Starostę Limanowskiego.

Zgodnie z zapisem Statutu Stowarzyszenia, Zarząd, w dniu 7 listopada 2008 r. podjął
uchwałę o przyjęciu Powiatu Limanowskiego na członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

Liczymy, iż ten fakt umożliwi szersze działanie Stowarzyszenia, na rzecz społeczności lokalnych, równocześnie zwiększy jego prestiż, a może jednocześnie będzie przykładem
i zachętą dla innych – bo tylko wspólnie, w oparciu o jak najszerszą bazę przykładów, pomysłów, a czasem i problemów możemy kształtować optymalne zapisy prawa i realizować program zrównoważonego rozwoju.

Hubert Prałat

Prezes Stowarzyszenia