Miesięczne archiwum: kwiecień 2014

W swych działaniach zmierzających do zmiany Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie jesteśmy sami…..

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu (marzec 2014 r.) mieliśmy przyjemność gościć Pana Tomasza Bystrońskiego – przedstawiciela Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP. Wspólnie wypracowaliśmy stanowisko, które zawarte zostało w piśmie skierowanym do Klubu Parlamentarnego PSL >>>patrz  i w pełni poparte przez Walne Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP >>>patrz .

Wiemy, że dla Państwa niezwykle ważne jest powiększanie obszarów chronionych. Wprowadzenie subwencji ekologicznej miałoby niemal charakter ustrojowy, pociągnęłoby za sobą naturalna skłonność samorządów, by przyzwalać na tworzenie kolejnych obszarów chronionych.

Ochrona dobra narodowego w postaci cennych walorów przyrodniczych nie może odbywać  się kosztem gmin, które skazane są na ograniczenia w inwestowaniu w granicach parki i otulinie,
a jednocześnie muszą utrzymywać  gminną infrastrukturę komunalna na tych terenach. To, że mamy co chronić  zawdzięczamy głównie gospodarzom ty terenów i zamieszkujących tam ludzi. Ograniczenia gospodarowania powodujące brak wpływów dla samorządów, a jednocześnie brak wsparcia ze strony Państwa jako gwaranta narodowych interesów powoduje, że mieszkańcom zamieszkującym tereny chronione nie tylko żyje się coraz gorzej, ale także Parki Narodowe
i inne tereny chronione postrzegane są jako główny sprawca biedy i niezamożności. Coraz
trudniej zatem o sprzymierzeńców tych obszarów wśród miejscowej społeczności. Nie możemy zapominać, że ochrona dziedzictwa przyrodniczego i zrównoważony rozwój to przyszłość
kolejnych pokoleń.

 

Przewodniczący Zarządu

K. Mróz