Miesięczne archiwum: lipiec 2015

ODBYŁO SIĘ XIX WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Walne Zgromadzenie odbyło się 15 maja 2015 r. w Lutowiskach i wzięło w nim udział 12 osób. Było to spotkanie podsumowujące czwarty rok czwartej kadencji Zarządu oraz szesnasty rok działalności Stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, a swoje stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium za rok 2014, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.
Głównym tematem dyskusji jak miała miejsce podczas zebrania była kwestia realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z ustawą
o subwencji ekologicznej i starań o rekompensatę za „utracone dochody i ograniczone
możliwości rozwoju”. Wszyscy obecni na zebranie zadeklarowali zgodnie kontynuację starań
o przyjęcie projektu uchwały przez parlamentarzystów.
W związku z zakończeniem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonano wyboru nowych członków wymienionych organów. Obecny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
Skład Zarządu V kadencji:
Przewodniczący Zarządu – Krzysztof Mróz
Z-ca przewodniczącego Zarządu – Jan Skiba
Sekretarz – Joanna Klimek – Szymanowicz
Skarbnik – Franciszek Górecki
Członek Zarządu – Zbigniew Szczepański
Członek Zarządu – Witold Ossowski

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stanisław Łukaszczyk
Sekretarz – Tadeusz Chołko
Członek Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Małuch

W imieniu Zarządu

Krzysztof Mróz