Miesięczne archiwum: maj 2008

Uwaga – nowe i nowelizowane prawo

Konieczność nowelizacji

O konieczności nowelizacji prawa, a szczególnie ustawy o ochronie przyrody, mówił na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi zarówno Minister jak i Główny Konserwator Przyrody. Przy czym ten ostatni zakłada konieczność napisania nowej ustawy jako prawa ochrony przyrody i krajobrazu.

Inne gremia również się uaktywniły i zgłaszają swoje propozycje zapisów prawnych.

Do tej grupy należą również osoby związane z Państwową Radą Ochrony Przyrody. W połowie maja br. rozesłali oni projekty dwóch aktów prawnych, które Państwu udostępniamy,
a mianowicie :

– projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody  >> patrz

– projekt nowej ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie >> patrz

Zapraszamy do zapoznania się, a nasz komentarz zamieścimy po 16 czerwca br.

Zarząd Stowarzyszenia