XXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia za nami…

Walne Zgromadzenie odbyło się 8 czerwca 2018 r. w Zawoi i wzięło w nim udział 9 osób –
reprezentantów gmin członkowskich. Było to spotkanie podsumowujące trzeci rok piątej
kadencji Zarządu oraz dziewiętnasty rok działalności Stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania
wysłuchali programowych sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, a swoje
stanowisko zawarli w protokole. Zarządowi udzielono absolutorium, podjęte zostały również niezbędne uchwały Walnego Zgromadzenia.
Dyskutowano na temat dalszych planów związanych z działalnością Stowarzyszenia. Ogólnie stwierdzono, że aby osiągnąć zamierzone postulaty należy spotykać się z lokalnymi parlamentarzystami, którzy pomogą nam „otworzyć drzwi do Sejmu” i zrealizować nasz cel. Podkreślono,
że wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, nie tylko Zarząd, muszą się włączyć w działanie. Wszyscy musimy szukać jakichś dróg dojścia. Wszyscy zebrani zgodzili się z tym stwierdzeniem.
W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego złożoną przez p. Krzysztofa Mroza dokonano zmian w składzie personalno-funkcyjnym Zarządu. Na nowego Przewodniczącego wybrano p. Witolda Ossowskiego, dotychczasowego Członka Zarządu, zaś p. Krzysztof Mróz został Zastępcą Przewodniczącego. Skład Zarządu po zmianach przedstawia się następująco:

Przewodniczący Zarządu – Witold Ossowski
Z-ca przewodniczącego Zarządu – Krzysztof Mróz
Z-ca przewodniczącego Zarządu – Jan Skiba
Sekretarz – Joanna Klimek – Szymanowicz
Skarbnik – Franciszek Górecki
Członek Zarządu – Zbigniew Szczepański

W imieniu Zarządu

Krzysztof Mróz