Kontakt

Przewodniczący Zarządu:

Witold Ossowski – Miasto i Gmina Brusy

Z-ca Przewodniczącego:

Krzysztof Mróz – Gmina Lutowiska
Jan Skiba – Gmina Zwierzyniec

Sekretarz:

Joanna Klimek-Szymanowicz – Gmina Lewin Kłodzki

Skarbnik:

Franciszek Górecki – Gmina Czorsztyn

Członkowie Zarządu:

Zbigniew Szczepański – Gmina Chojnice

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA:

Urząd Miejski w Brusach
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy
woj. pomorskie, pow. chojnicki
tel. +48 (52) 39 69 302
e-mail: stowarzyszenie.samorzadow@gmail.com

NIP: 777-26-25-703
REGON: 771264354
Numer konta bankowego: 40 1160 2202 0000 0000 5787 3582
Bank Millennium S.A, ul. Sukienników 5 skr. poczt. 2, 89-600 Chojnice

Zasady wnoszenia opłaty składki członkowskiej
Będąc członkiem Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione i zgodnie z jego Statutem konieczne jest wpłacenie składki rocznej na konto Stowarzyszenia.

Zgodnie z § 7, ust. 3 i § 11, ust. 4, pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia oraz Uchwałą Nr IX/38/2006 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2006 r. i Uchwałą Nr XVIII/79/2014 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2014 r. >> patrz wynosi ona:

0,06 gr * ilość mieszkańców na dzień 31 XII roku poprzedniego

W przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia w ciągu roku kalendarzowego składkę nalicza się proporcjonalnie licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym członkostwo zostało nabyte.

płatna do dnia 31 marca danego roku.

na rzecz: „Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione z siedzibą
w Brusach – składka roczna.”