Archiwa kategorii: Aktualności

Barometr zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój podstawą ochrony przyrody i środowiska

Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, miedzy innymi, prowadzi działania w ramach projektu
„Eko – Herkules”, który jest programem aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jednym z przejawów tej działalności są publikacje pt.: „Barometr zrównoważonego rozwoju”, realizowane przy wsparciu finansowym : Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Fundacji Oak i Fundacji Heinricha Bolla.

Stowarzyszenie otrzymało już dwie edycje tej publikacji ale ich przeniesienie na naszą stronę jest technicznie trudne do realizacji. Jednak w tym roku otrzymaliśmy dodatkowo „Informator
o siedmiu strategiach tematycznych do szóstego programu działania w zakresie ochrony środowiska (6EAP)UE” i ten materiał Państwu udostępniamy >> pobierz

Zainteresowanych pełnym spektrum działania Instytutu odsyłamy na stronę :
www.ine-isd.org.pl , uważamy, iż edukacji, każdej ze stron, nigdy nie jest za wiele, szczególnie
w tematyce ochrony przyrody i środowiska czyli problematyce często wywołującej kontrowersje, napięcia, a nawet konflikty.

…”Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju ma prowadzić do respektowania godności ludzkiej, poszanowania różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety, a jej wdrażanie ma służyć zmianie zachowań na takie, które będą tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość, polegającą na : integralności przyrodniczej, żywotności gospodarczej i aktywności społecznej dla potrzeb obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń.”

/cytat z okładki publikacji Instytutu/ Zapraszamy do lektury.

Hubert Prałat

XII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

 

Roboczo i uroczyście

W dniu 5 czerwca br. odbyło się XII Walne Zgromadzenie, którego Organizatorem był Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska. Po raz pierwszy posiedzenie rozpoczęło się w I terminie ponieważ było quorum pomimo, iż tradycyjnie brakowało delegatów z gmin : Smołdzino, Ustka, Łeba, Cisna oraz kilku usprawiedliwionych. O frekwencji świadczy również dokumentacja fotograficzna. >> patrz

Część robocza obejmowała, tradycyjnie i obowiązkowo, sprawozdania z działalności statutowej jak i finansowej protokół z XII Walnego , Sprawozdanie Zarządu
oraz pakiet uchwał.

Wśród uchwał nowością były uchwały w sprawie wysokości składki dla członka szczebla samorządu powiatowego oraz o wytypowaniu kandydata na delegata do Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Specyfiką XII Walnego było to, iż wypadło ono prawie dokładnie w 10-tą rocznicę I Walnego (24 czerwca 1999r. w Mosinie), na którym to wybrano Zarząd oraz wyznaczono kierunki działań ,dopracowane na II Walnym (wrzesień 1999r. – Gmina Lutowiska). W związku
z powyższym odbyła się część uroczysta, na którą zaproszono członków Komitetu Założycielskiego oraz byłych członków Zarządu (niestety wszyscy usprawiedliwili swoją nieobecność), historię „w pigułce” przedstawił Prezes Stowarzyszenia >> patrz , a Organizator – Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska wręczył Dyplomy Uznania z okazji X-lecia >> patrz

Za Zarząd

Hubert Prałat

Konferencja w Olsztynie

Kolejna przymiarka do utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego

W dniu 29 czerwca z inicjatywy Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w Olsztynie, odbyła się konferencja na temat : „ Park narodowy – szansą dla Mazur”. Załączamy komunikat prasowy w tej sprawie >> patrz oraz postaramy się zamieścić krótkie sprawozdanie lub podsumowanie, po pozyskaniu materiałów. Stowarzyszenie reprezentował kol. Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta Gminy Suwałki.

Hubert Prałat

Prace nad planami ochrony dla parków narodowych..

Prace nad planami

W 2002r. wszystkie plany ochrony parków narodowych straciły swoją moc prawną, był to skutek zapisów w nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

Po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie przyrody (z kwietnia 2004r.) podejmowano próby opracowania i uchwalenia tych planów ale prace te nie przynosiły oczekiwanych efektów.

Brak planu ochrony stał się istotnym utrudnieniem kreowania polityki ochronnej dla terenów parków narodowych i ich otulin, zastępuje się ten fakt tworzeniem zbiorów „zadań ochronnych” na określony przedział czasowy.

W połowie grudnia 2008r. dotarły do nas trzy projekty takich opracowań, a dotyczących :

– Biebrzańskiego Parku Narodowego; >> patrz

– Gorczańskiego Parku Narodowego; >> patrz

– Parku Narodowego Gór Stołowych. >> patrz

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Będzie nas więcej …

Będzie nas więcej …

Życie nie uznaje próżni. Pomimo, że szeregi naszego Stowarzyszenia opuszcza Gmina Poronin, co nastąpi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Poronin oraz wymogami Statutu, z dniem 31 grudnia 2008 r. to z dniem 01.01.2009 r. ten ilościowy ubytek zostanie uzupełniony.

W trakcie XI Walnego Zgromadzenia, w Gminie Niedźwiedź, w czerwcu br., odbyło się spotkanie z przedstawicielami struktur samorządowych szczebla gminnego, powiatowego
i wojewódzkiego.

W gronie tych osób był Pan Jan Puchała, Starosta powiatu Limanowskiego, który w swoim wystąpieniu poparł program oraz potrzebę istnienia i działania Stowarzyszenia. W zakończeniu swojej wypowiedzi zadeklarował gotowość do rozważenia możliwości wstąpienia Powiatu Limanowskiego w jego szeregi.

W dniu 29 października br. „…słowo stało się ciałem…” – Rada Powiatu Limanowskiego podjęła stosowna uchwałę, na mocy której Powiat Limanowski wyraża wolę przystąpienia
do Stowarzyszenia z dniem 1 stycznia 2009r., a swoim przedstawicielem stanowi Starostę Limanowskiego.

Zgodnie z zapisem Statutu Stowarzyszenia, Zarząd, w dniu 7 listopada 2008 r. podjął
uchwałę o przyjęciu Powiatu Limanowskiego na członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

Liczymy, iż ten fakt umożliwi szersze działanie Stowarzyszenia, na rzecz społeczności lokalnych, równocześnie zwiększy jego prestiż, a może jednocześnie będzie przykładem
i zachętą dla innych – bo tylko wspólnie, w oparciu o jak najszerszą bazę przykładów, pomysłów, a czasem i problemów możemy kształtować optymalne zapisy prawa i realizować program zrównoważonego rozwoju.

Hubert Prałat

Prezes Stowarzyszenia

Polityczne i filozoficzne źródła ideologii ekologii glebokiej i nurtów pokrewnych. Tadeusz Burger

Polityczne i filozoficzne źródła ideologii ekologii głębokiej i nurtów pokrewnych.
Tadeusz Burger

Ekologia, potocznie, kojarzy się z ochroną środowiska i przyrody, a także działaniami
na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale okazuje się, że ma ona swoje podłoże
filozoficzne i ideologiczne.

>>pobierz artykuł

Artykuł publikujemy za zgodą autora, Pana Tadeusza Burgera, socjologa badającego,
od wielu lat, świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz źródła i mechanizmy konfliktów społecznych związanych z ochroną przyrody i środowiska.

Projekty zmiany ustawy i nowej ustawy, o których odrzucenie postuluje PiS

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw oraz ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na początku lipca udostępniliśmy Państwu projekty tych ustaw oraz propozycje do nich przygotowane przez osoby związane z Państwową Radą Ochrony Przyrody. Wówczas nie był znany autor tych projektów, dzisiaj już wiadomo, iż są to projekty rządowe, które 24 lipca br. zostały skierowane do Kancelarii Sejmu i zostały zarejestrowane jako druki nr 767 i 768.

W tej wersji druk 767, dotyczący zmiany ustawy o ochronie przyrody, zawierał liczne błędy
i sprawiał wrażenie napisanego „na kolanie”, na dzień przed urlopem. Błędy dotyczyły głównie zamiany „wojewody” na „regionalnego dyrektora ochrony środowiska” i zaczynały się od art.60.

Dzisiejsza wersja została już poprawiona i udostępniamy ją wraz z uzasadnieniem – >> patrz

Czy warto zainteresować się proponowaną zmianą ustawy o ochronie przyrody ?

Warto, chociaż wątpliwości budzi zasadność tej pośpiesznej nowelizacji, która miałaby wejść
w życie z dniem 1 października 2008r. tym bardziej, iż na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi Wiceminister – Główny Konserwator Przyrody zapowiadał, że pod koniec bieżącego roku ruszą prace nad wprowadzeniem nowej ustawy – Prawo ochrony przyrody
i krajobrazu.

Wg zapewnień, prawie wszystkich, ministrów jak i samego Pana Premiera, prawo ma być maksymalnie spójne, a więc dlatego należy je przekształcać lub tworzyć kompleksowo, poruszając wiele obszarów.

Rząd chce od października wprowadzić powyższą nowelizację, która oprócz zapisów
z ochrony przyrody, dotyczy również innych ustaw, a w tym ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. W sprawie tej ustawy są dostępne aż trzy projekty zmian,
w tym jeden także rządowy, który kompleksowo przebudowuje ustawę i ma wejść
w życie, w połowie przyszłego roku. Zapoznając się z jego zapisami i porównują proponowaną nowelizację widać, że nie będą one spójne, a więc po co to zamieszanie?

Wracając do proponowanej nowelizacji, spójrzmy co w niej może okazać się najistotniejsze
dla samorządów i mieszkańców terenów powiązanych z obszarami prawnie chronionymi,
a szczególnie obszarami Natura 2000 :

  1. Uderza „czołobitność” i podporządkowanie Wspólnocie Europejskiej, co przejawia się
   w częstym stosowaniu zwrotu „.. będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ..”
   – poszczególni członkowie UE, a szczególnie jej założyciele powinni sami chronić swoją przyrodę, a nie rekompensować sobie jej zniszczenie kosztem nowych państw członkowskich. Dlaczego nowi członkowie mają tworzyć skanseny, których podobno jest ciągle za mało, na ich potrzeby. Przy takiej postawie będziemy, za chwilę, chronili muchy, wróble i pokrzywy bo we Wspólnocie już je dawno wyniszczono. My będziemy podporządkowywali swój rozwój ochronie na potrzeby Wspólnoty, a oni, czyli ich obywatele, będą rozwijali się mając korzystne rynki zbytu u nas.

Nie jestem przeciwnikiem przynależności do UE ale podporządkowanie i uzależnienie musi mieć swoje granice i musi być jasno określone – „co, za co”. Dla pogłębienia wiedzy proponuję wejście na stronę – www.nik.gov.pl – i zapoznać się z wynikami kontroli w zakresie tworzenia
i zarządzania obszarami Natura 2000.

  1. Zapis art.28 ust.7 pkt6 (nowy ) – wprowadza zasadę, że:

„Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera:

– 6) wskazania dla zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach ……”

Nasuwa się pytanie, kto będzie płacił za te zmiany ?

Wg art.13 ust.2 i art.21 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. nr 80, poz.717 ze zm.) regulują te problem w odniesieniu do inwestycji celu publicznego (art.6 pkt9b ustawy o gospodarce nieruchomościami) ale jako odpowiedzialnego, finansowo, wskazują budżet państwa, wojewodę, starostę lub inwestora nie ma tam ani generalnego, ani regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Nowelizacji milczy w tej kwestii, tak więc w domyśle – zapłaci samorząd lokalny czyli jego mieszkańcy.

  1. Zapis art.29 ust.6 pkt6 (także nowy) – wprowadza, że:

6. Zakres działań ochronnych, o których mowa w ust.5 pkt4, może obejmować w szczególności:

6) warunki zagospodarowania terenów oraz ich użytkowania, w tym w zależności od potrzeb :

a) terenów przeznaczonych pod zabudowę, …”

Dotyczy to oczywiście ochrony terenów objętych przez Naturę 2000, w tym miejscu należy przypomnieć iż ochrona Natury 2000 to nie tylko ograniczenia w obszarze ale również poza nim jeżeli mogłyby szkodzić. Jak do tego zapisu odnoszą się zapewnienia, że zaistnienie obszaru Natura 2000 nie ogranicza rozwoju, nie ogranicza prawa do korzystania z własności, zapewnia zrównoważony rozwój. Jeżeli zapis daje prawo do „wskazywania warunków dla terenów pod zabudowę” to równie dobrze może jej zakazywać – kto rekompensuje ten fakt ?

Jako Stowarzyszenia nie zgadzamy się z proponowanymi zapisami w/w artykułów.

  1. W nawiązaniu do powyższego należy zwrócić uwagę, że nie ulega zmianie art.36 ust3 aktualnej ustawy, w którym zapisano:

„Art.36. ……………..

3. Jeżeli działalność gospodarcza, rolna, leśna lub rybacka wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, ……, wojewoda może zawrzeć umowę ……, która zawiera wykaz niezbędnych działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia należności za wykonane czynności, a także wartość rekompensaty za utracone dochody wynikające z wprowadzonych ograniczeń.”

Uważamy, że należy słowo „..może..” zastąpić słowem „..musi..”, a wówczas będzie można uznać, iż został spełniony wymóg art.39 przywołanej ustawy.

Jest jeszcze jeden istotny zapis, a mianowicie Art.6. ustawy zmieniającej, wg którego
z dniem 31 grudnia 2008r. mija termin ubiegania się, przez samorządy, o zwrot utraconych dochodów, z powodu zwolnień od podatków i opłat na terenach parków narodowych
i rezerwatów, za rok 2001. Władze samorządowe, które tego nie zrobiły, powinny się pośpieszyć.

W projekcie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, a także w innych ustawach, pojawia się nowy organ administracji państwowej – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i jego organy wojewódzkie – regionalny dyrektor ochrony środowiska, który przejmuje kompetencje wojewody, w określonym zakresie.

Jego powołanie, kompetencje i zakres działania zawarto w zapisach nowej ustawy o udziale społeczeństwa …. , druk nr 768 – >> patrz

Co ta nowa ustawa da samorządom lokalnym i ich mieszkańcom? – podobno ureguluje
i umocni ich prawa w tworzeniu zapisów na rzecz ochrony środowiska i przyrody, mocując
ich w zasadach konsultacji i procesie decyzyjnym. Oby dotyczyło to wszystkich uczestników.

Hubert Prałat

Prezes Stowarzyszenia 

XI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

XI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

W dniach 5-6 czerwca br. odbyło się XI Walne Zgromadzenie.

Organizatorem i zarazem gospodarzem spotkania, które odbyło się w ośrodku wczasowym,
w Porębie Wielkiej – Koninki, był Wójt Gminy Niedźwiedź – Pan Janusz Potaczek.

W dniu 5 czerwca odbyły się spotkania robocze Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz terenowe spotkanie z Dyrektorem Gorczańskiego PN, Panem Januszem Tomasiewiczem, który zaprezentował walory i problemy związane z obszarem parku.

W dniu 6 czerwca odbyło się główne posiedzenie, którego przebieg i treść oddaje protokół sporządzony przez organizatora >> patrz oraz krótki fotoreportaż >> patrz

Frekwencja, ze strony delegatów była tradycyjna czyli poniżej 50% ale za to dopisali zaproszeni goście, którzy poparli ideę i sens istnienia Stowarzyszenia, a nawet wyrazili wolę przystąpienia, jako Gmina Mszana Dolna i Powiat Limanowski.

W gronie zaproszonych gości był również redaktor gazety „Dziennik Polski” co znalazło swoje odbicie na jego łamach.

Za Zarząd Stowarzyszenia

Hubert Prałat

Kolejne propozycje zmian w ustawie o ochronie przyrody

Kolejne propozycje zmian – w dniu 30 maja br. zamieściliśmy na naszej stronie projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody, autorstwa osób z kręgów Państwowej Rady Ochrony Przyrody, datowany 15.05.2008 r.

Teraz zamieszczamy projekt, zmiany do zmiany, z dnia 03.06.2008r. projekt_zmiana_ustawy-15.05  >> patrz

Należy zaznaczyć, że powyższe propozycje dotyczą ujednoliconego projektu zmiany, nieznanego nam autorstwa, który ukazał się w marcu br. ustawa_oos_16.05.2008  >> patrz

Dziwi ta duża aktywność w tworzeniu kolejnych projektów zmiany ustawy, szczególnie w kontekście wypowiedzi Pana Wiceministra – Głównego Konserwatora Przyrody, iż w czwartym kwartale bieżącego roku rozpoczną się prace nad tekstem zupełnie nowej ustawy pod roboczym tytułem: „Prawo ochrony przyrody i krajobrazu”.

Może jest to akcja „faktów dokonanych” tworzących bazę dla nowej ustawy, będziemy bacznie śledzili rozwój wypadków, a swój komentarz zamieścimy wkrótce.

Hubert Prałat